Rahim Al-Haj
                      (RahimAlHaj.com)

Iraq's Oud Ambassador

Rahim Al-Haj

Credit: RahimAlHaj.com